HCV Advocate Logo HCV Advocate Logo
Contact Us Site Map Resources en Espanol
For living Positivley. Being Well
About Hepatitis
Hepatitis C
Hepatitis B Overview
Fact Sheets
News Updates
Community & Support
Resource Library
About Hcsp
 
 
Fact Sheets


This site includes links to files you can view online or print. To download and print information, you will need the latest version of Adobe Acrobat Reader. Download it free.


PDF Bệnh Viêm Gan C
(Frequently Asked Questions aboutHepatitis C)

PDF Hiểu biết về sinh thiết
(FAQ: What Is a Liver Biopsy?)

PDF Bạn hiện đang có nguy-cơ nhiễm bệnh viêm gan loại C không? Để sống cách lợi-ích. (Are You at Risk of Getting Hepatitis C?)


Những dữ-kiện dễ hiểu về C
(Easy C Fact Series)

PDF Nếu có 100 người bị nhiễm bệnh HCV (100 People Exposed)
PDF Người Hoa-kỳ gốc Phi-châu & Bệnh viêm gan loại C (African Americans and HCV)
PDF Rượu và bệnh HCV (Alcohol and HCV)
PDF Thực-đơn kiêng-cữ & Bệnh viêm gan loại C (Diet)
PDF Bạn cảm thấy mệt chăng? (Feeling Tired)
PDF Bệnh HCV & thuốc cai nghiện Methadone(HCV and Methadone)
PDF Bệnh HCV & Việc xỏ lỗ đeo bông (HCV and Piercing)
PDF Phòng-ngừa bệnh HCV (HCV Prevention)
PDF Xơ gan là gì? (What is Cirrhosis?)
PDF Sự điều-trị bệnh HCV (Treatment)
PDF Bệnh viêm gan loại C & Giấc ngủ(HCV and Sleep)
PDF Tập hướng-dẫn về thuốc-men (A Medication Guide)
PDF Kiểu di-truyền-thể của bệnh viêm gan loại C (HCV Genotype)
PDF Chất ALT là gì? (What is ALT?)
PDF Cuộc thử-nghiệm kháng-thể bệnh viêm gan loại C (Antibody Test)
PDF Thử-nghiệm mẫu mô gan (Biopsy)
PDF Lá gan (The Liver)
PDF Bệnh viêm gan loại C: Hệ-thống miễn-nhiễm (The Immune System)
PDF Thuốc chủng ngừa bệnh viêm gan loại C (Hepatitis Vaccines)
PDF Sự đồng-nhiễm hai bệnh HIV & HCV (HIV / HCV Coinfection)
PDF Dược-thảo & Sinh-tố (Herbs and Vitamins)
PDF Bệnh HCV v& hình xâm (Tattoos)
PDF Mười thói quen lành-mạnh đứng hàng đầu (Top Ten Health Tips)
PDF Bệnh HCV & vật-dụng vệ-sinh cá-nhân (Personal Hygiene)
PDF Thuốc cai nghiện Methadone & Sự điều-trị bệnh HCV (Methadone and HCV Treatment)
PDF Bệnh viêm gan loại C: Y-học thiên-nhiên và y-học dị-khoa (Natural and Alternative Medicines)
PDF Bệnh HCV & Việc đổi mũi kim (Needle Exchange)
PDF Lời khuyến-cáo về thuốc khuẩn-giảm-sinh trợ-tố ribavirin (Ribavirin Warning)
PDF Tình-dục & Bệnh viêm gan loại C (Sexual Transmission)
PDF Tôi nên kể chuyện với ai? (Whom Should I Tell?)
PDF Tải-lượng vi-khuẩn của bệnh viêm gan loại C (Viral Load)
PDF Bệnh viêm gan loại C là gì? (What is Hepatitis C?)
PDF Thuốc-men cho bệnh viêm gan loại C (HepC Meds)

 


About Hepatitis | News Updates | Community & Support | Resource Library | About HCSP | Contact Us | Site Map | Recursos en Español | Home

Hepatitis C Support Project

© 2015 Hepatitis C Support Project

Medical  Writers' Circle
Medical  Writers' Circle